Artikel 1: Toepasselijkheid

1.1. Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst zijn alle door DEWEBO gedane offertes evenals door hem gesloten overeenkomsten onderworpen aan onderstaande voorwaarden. De klant wordt geacht deze factuurvoorwaarden te kennen en deze integraal te aanvaarden, ongeacht zijn eventuele hiermee in strijd zijnde verkoopvoorwaarden.

1.2. Geen enkele afwijking van deze algemene voorwaarden is toegestaan zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van DEWEBO. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat geen enkele voorwaarde waarvan tekst voorkomt op de documenten van de klant door DEWEBO wordt aanvaard.

Artikel 2: Betalingen

2.1. Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de dag van het verlijden van de authentieke akte. Per uitzondering zijn facturen voor ad hoc werkzaamheden betaalbaar binnen een termijn van 15 (vijftien) dagen na factuurdatum.

2.2. Facturen zijn zonder korting contant betaalbaar door overschrijving op de kantoorrekening.

2.3. Elk protest op een factuur dient binnen de 8 dagen schriftelijk en per aangetekende post aan DEWEBO kenbaar gemaakt te worden.

Bij gebreke wordt vermoed de factuur aanvaard te zijn door de klant. Geen enkele klacht verleent de klant het recht om de betaling geheel of gedeeltelijk te schorsen of uit te stellen. Elke door de eindklant ondertekende bestelling die, nadat DEWEBO deze per mail heeft overgemaakt aan de klant, niet binnen de 24 uur na verzending werd geweigerd of geprotesteerd door de klant, betekent aanvaarding door de klant van de betreffende bestelbon.

Artikel 3: Laattijdige of niet-betaling

Ingeval van niet- en /of niet – integrale betaling van de door de Klant verschuldigde bedragen wordt het factuurbedrag van rechtswege dit is zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een forfaitair schadebeding van 10% van het factuurbedrag met een absoluut minimum bedrag van € 150,00. Bijkomend wordt het factuurbedrag eveneens van rechtswege dit is zonder voorafgaande ingebrekestelling verhoogd met een verwijlinterest van 10% per jaar vanaf de vervaldatum van de factuur, tot op de datum van de integrale betaling. Bovendien zal er per verstuurde aanmaning een bijkomende administratieve kost van 10 EUR aangerekend worden en van 15 EUR voor een aangetekende aanmaning. Bij niet-betaling of niet volledige betaling van een factuur op de vervaldag, wordt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen, facturen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 4: Verbreking

4.1. In aanvulling wordt uitdrukkelijk aanvaard dat bij welk danige niet-betaling door de klant van een deel of van het geheel der door hem verschuldigde bedragen, DEWEBO het recht heeft om alle verdere prestaties onmiddellijk stop te zetten. Tevens behoudt DEWEBO zich terzake het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of voor het nog niet uitgevoerde gedeelte. De klant heeft, in voorkomend geval, geen enkel verhaal, noch enig recht op schadevergoeding voor desgevallend niet uitgevoerde prestaties.

4.2. DEWEBO behoudt zich eveneens het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement of kennelijk onvermogen van de klant, alsook bij om het even welke wijziging aan zijn juridische toestand.

Artikel 5: Bevoegde rechtsmacht en toepasselijk recht

5.1. Enkel de rechtbanken te Gent worden als bevoegd erkend.

5.2. Elke overeenkomst wordt uitsluitend door het Belgische recht beheerst.